Privacybeleid

DE KLAPPER NV

(Laatste update: 1 mei 2018)

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke: DE KLAPPER NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Engelendale 2, 9900 Eeklo, geregistreerd in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer BE 0441.218.851, en met e-mailadres info@deklapper.be (hierna genoemd “DE KLAPPER” of “we”).

 

1. Algemene verklaring

DE KLAPPER hecht belang aan het beschermen van de privacy van de personen waarmee wij in aanraking komen in het kader van onze bedrijfsvoering. "Persoonsgegevens" zijn gegevens die u identificeren en betrekking hebben op u. Persoonsgegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uw naam, adressen, telefoonnummer, emailadres of gegevens over uw activiteiten op onze website en andere informatie die u ons toestuurt.

Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met Persoonsgegevens die wij verzamelen, zowel via onze website (de “Website”) als via andere middelen (bijvoorbeeld via onze formulieren, telefoongesprekken, e-mails en anderen communicatiemiddelen met ons).

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy, met inbegrip van de “AVGB” – Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna genoemd “Wet op de Gegevensbescherming”).

Door de Website te bezoeken en te gebruiken, een formulier naar DE KLAPPER toe te sturen ofwel diensten van DE KLAPPER te ontvangen, gaat u akkoord met de verwerking en de overdracht van Persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

 

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen

De over u verzamelde Persoonsgegevens kunnen het volgende bevatten:

 • Uw voornaam, familienaam, adres, e-mail adres, beroep, telefoongegevens en GSM-nummer.
 • De volgende gegevens van uw partner: voornaam, familienaam, email en GSM-nummer.

Wij verwerken geen gevoelige gegevens in de zin van de Wet op de Gegevensbescherming.

De gegevens die wij verzamelen en verwerken zijn afkomstig van verschillende bronnen. Het betreft gegevens die:

- u ons heeft verstrekt bij het gebruik van onze website en/of door onze formulieren;

- door INFOBEL verstrekt worden.

 

3. Hoe en voor welke doeleinden wij uw Persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om:

 • de adresboeken “De Klapper” te publiceren (met uw persoonsgegevens) (papier en online edities);
 • met u en anderen te communiceren in het kader van ons bedrijfsbeleid;
 • u belangrijke informatie betreffende veranderingen in ons beleid, algemene voorwaarden, de Website en andere administratieve informatie te bezorgen;
 • uw gebruik van de Website te personaliseren door op u afgestemde informatie voor te stellen;
 • klachten op te lossen en verzoeken voor toegang tot of correctie van gegevens te behandelen;
 • rechten te vestigen of te verdedigen; onze activiteiten of die van bedrijven die behoren tot dezelfde groep of van partners, onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of deze van de bedrijven die tot dezelfde groep behoren, van u of van anderen te beschermen; en de beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of onze schade te beperken.

De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming (Art.6, §1, (a) van de GDPR).

U hebt op ieder moment het recht om uw toestemming in te trekken (zonder de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de terugtrekking in gevaar te brengen).

Indien wij de persoonsgegevens voor andere doeleinden dan degene vermeld in dit deel dienen te verwerken, dan zullen wij u voorzien van informatie over dat andere doel en van alle relevante informatie voorafgaand aan dergelijke verdere verwerking.

 

4. Transfer en delen van persoonsgegevens met derden

DE KLAPPER deelt uw gegevens met geselecteerde verwerkers (onze drukkerij en gelijkaardige dienstverleners van uitbestede diensten die ons bijstaan bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten en die onze gegevens enkel gebruiken teneinde aan DE KLAPPER diensten te leveren).

Niettemin publiceren wij deze gegevens in onze online en papieren adresboeken, die publiek beschikbaar zijn.
Verder geeft DE KLAPPER gegevens door aan INFOBEL, die deze gebruikt voor aanvullingen op zijn eigen website (www.infobel.be, die opzoekingen van namen, adressen en telefoonnummers toelaat) en voor commerciële doeleinden.

 

5. Transfers naar niet-EU-landen of internationale organisaties

DE KLAPPER draagt geen persoonsgegevens over naar niet-EU-landen of internationale organisatie(s).

 

6. Veiligheid

DE KLAPPER zal passende technische, fysieke, juridische en organisatorische maatregelen treffen die voldoen aan de toepasselijke regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Helaas kan voor geen enkele overdracht van gegevens over het internet of voor geen enkel dataopslagsysteem de veiligheid 100% gegarandeerd worden. Indien u reden hebt om te vermoeden dat uw communicatie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld indien u denkt dat de beveiliging van Persoonsgegevens die u ons bezorgd zou hebben niet meer betrouwbaar is), gelieve ons dan onmiddellijk in te lichten. (Zie het onderdeel hieronder “Met wie contact opnemen over uw Persoonsgegevens”)

Wanneer DE KLAPPER Persoonsgegevens verstrekt aan een dienstverlener, zal die dienstverlener zorgvuldig worden geselecteerd en verplicht worden om passende maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Persoonsgegevens te beschermen.

 

7. Bewaren van Persoonsgegevens (periode en criteria)

DE KLAPPER neemt redelijke maatregelen om te verzekeren dat de Persoonsgegevens die wij verwerken nodig zijn voor het beoogde gebruik ervan, en zo juist en volledig zijn als nodig is voor het uitvoeren van de doelen omschreven in dit Privacy beleid. DE KLAPPER zal de Persoonsgegevens bewaren zo lang als nodig is om de in dit Privacy beleid uiteengezette doelen te bereiken.

Onze doelstellingen bij het verwerken van uw Persoonsgegevens is de uitgave en verdeling ervan. Wanneer u uw toestemming geeft, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens bewaren totdat wij uw verzoek ontvangen om deze te wissen (gebruik makend van de praktische functionaliteit van onze website die daartoe voorzien zijn).

 

8. Persoonsgegevens van andere personen

Indien u persoonlijke gegevens over andere personen (onder meer uw partner) verstrekt aan DE KLAPPER, gaat u ermee akkoord: (a) om de betrokken persoon te informeren over de inhoud van dit Privacy beleid; en (b) om de wettelijk verplichte toestemming te verkrijgen voor het verzamelen, het gebruik, de onthulling en de overdracht (met inbegrip van grensoverschrijdende overdracht) van Persoonsgegevens over de persoon overeenkomstig dit Privacy beleid.

 

9. Uw rechten als betrokkene

De toepasselijke Wet op de Gegevensbescherming verleent u bepaalde rechten op bepaalde gronden en onder bepaalde voorwaarden, waaronder het recht op inzage, correctie, verzet tegen het gebruik of verzoek om schrapping of wissen van persoonsgegevens, evenals het recht om een beperking van de verwerking te verzoeken. Onder bepaalde voorwaarden heeft u ook het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Uw rechten op inzage, correctie en verzet kunnen uitgeoefend worden (gebruik maken van de praktische functies van onze website die daartoe voorzien zijn).

Gelieve voor enig verzoek of indien u vragen of opmerkingen hebt over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken contact op te nemen met ons, zoals beschreven in onderstaand onderdeel "Met wie contact opnemen over uw Persoonsgegevens".

Wij maken u erop opmerkzaam dat sommige Persoonsgegevens uitgesloten kunnen zijn van het recht op toegang, correctie, bezwaar, vernietiging of verwijdering, in overeenstemming met de toepasselijke Wet op de Gegevensbescherming.

 

10. Andere informatie die wij via de Website verzamelen

 “Andere Informatie” is alle informatie die uw specifieke identiteit niet openbaar maakt, bijvoorbeeld:

 • Browserinformatie;
 • Demografische informatie en andere informatie die door u verstrekt wordt; en
 • Geaggregeerde informatie

Wij maken u erop opmerkzaam dat wij Andere Informatie voor welk doel dan ook kunnen gebruiken en openbaar maken, tenzij wij op grond van het toepasselijk recht verplicht zijn anders te handelen. Indien wij volgens het toepasselijk recht verplicht zijn om Andere Informatie te behandelen als Persoonsgegevens, dan kunnen wij, in aanvulling op het  gebruik genoemd in het onderdeel “Andere Informatie die wij verzamelen” hierboven, Andere Informatie gebruiken en openbaar maken voor alle doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken.

 

11. Wijzigingen op dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid wordt regelmatig herzien, en wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen om rekening te houden met de wijzigingen in onze zakelijke noden en wettelijke verplichtingen. Om u in te lichten over de wijzigingen zullen wij updates plaatsen op onze website.

Gelieve de datum van de “LAATSTE UPDATE” bovenaan dit Privacybeleid te bekijken om te zien wanneer de laatste wijziging plaatsvond.

 

12. Met wie contact opnemen over uw Persoonsgegevens

Als u vragen hebt over het gebruik van uw Persoonsgegevens kunt u ons een e-mail toezenden op het volgende adres: info@deklapper.be of schrijven naar DE KLAPPER NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Engelendale 2, 9900 Eeklo

 

13. Klachten

Als u niet tevreden bent over onze verwerking van persoonsgegevens en als u meent dat ons contacteren het probleem niet kan oplossen, dan biedt de Wet op de Gegevensbescherming u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.